ES parama

Naujausias AB “Dolomitas” su ES parama įgyvendinamas projektas yra “Voluojamo betono maketo (modelio) sukūrimas”, veiksmų programos numeris 01.2.1-MITA-T-851-Inočekiai. Šis projektas, vykdomas kartu su partneriu – VGTU Kelių tyrimo institutu. Projektu siekiama bendradarbiaujant verslui ir mokslui sukurti voluojamą betoną panaudojant vietines medžiagas, atsparų Lietuvos klimatinėms sąlygoms ir vyraujančioms transporto priemonių apkrovoms. Projekto vykdymo metu planuojama teoriniu lygmeniu, pagrindžiant mokslinių tyrimų analize, suformuluoti voluojamo betono su dolomito užpildu sukūrimo koncepciją bei nustatyti esminius parametrus produkto sukūrimui, t. y. tinkamiausius komponentus bei jų proporcijas. Laboratorinėmis sąlygomis patvirtinus optimalius komponentus ir jų proporcijas, numatyta sukurti pirminį veikiantį voluojamo betono su dolomito užpildu maketą (prototipą). Sukurto maketo (prototipo) veikimas bus patikrinamas laboratorijoje pagaminant ir išbandant voluojamo betono mišinius. Laboratorinių bandymų metu gauti rezultatai leis išskirti geriausiai funkcionuojantį voluojamo betono mišinį ir optimalią jo sudėtį. Taip pat bus nustatyta stambiojo bei smulkiojo užpildo proporcijų įtaka voluojamo betono funkcionavimui. Pabrėžtina, kad šis mišinys turėtų funkcionuoti ne prasčiau nei įprastas betono mišinys naudojamas tokios pat paskirties dangų įrengimui. Tai bus pagrindas po projekto įgyvendinimo numatomai eksperimentinei plėtrai, t. y. voluojamo betono panaudojant dolomito užpildą prototipo kūrimui, bandomosios versijos gamybai ir bandomojo ruožo iš voluojamo betono mišinio su dolomitu įrengimui. Po projekto įgyvendinimo realioje aplinkoje išbandytas produktas pagrįs dolomito skaldos kaip voluojamo betono užpildo tinkamumą masinei gamybai. Projekto veiklų pabaiga 2022-06-30.  

Nuo 2019 metų AB „Dolomitas“ įgyvendina projektą „Dolomito skaldos gamybos procesų optimizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0010 „Eco-inovacijos LT+“.
Įgyvendinant projektą įsigytas naujos kartos ratinis frontalinis krautuvas, įrengiama nauja dolomitinės skaldos trupinimo ir transportavimo technologinė linija. Šios investicijos leis efektyviau naudoti žaliavas, mažiau naudoti vandens, elektros energijos, ženkliai sumažins dyzelinio kuro naudijimą (nes transportavimo linija pakeis žaliavą gabenančius savivarčius) ir atitinkamai prisidės prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.
Projekto paramos dydis – 1,5 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Dar du trečdaliai projekto vertės bus dengiami iš įmonės lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. iki 2022 m. liepos 28 d.

 

2017 metų pabaigoje AB „Dolomitas“ su ES parama įgyvendino projektą „Įmonės investicijos į išteklius taupančias technologijas“. Įmonės įgyvendinamas projektas buvo skirtas sumažinti naudojamų išteklių vartojimą, investuoti į technologinių procesų modernizavimą. Projekto metu buvo įrengta mineralinių miltelių gamybos linija, užmaitinama iš nelikvidžių dolomite skaldos frakcijų bei nusėsdinimo laukuose esančių dalelių. Taip pat buvo investuota į II-os ir III-os gamybinių linijų modernizavimą, kas leis sumažinti vandens ir elektros energijos suvartojimą.
Šis projektas buvo įgyvendintas pagal finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-01-0007 „Eco-inovacijos LT+“.
Įgyvendinto projekto vertė – 2 947 273,12 Eur be PVM. Europos regioninės plėtros fondo paramos dydis – 862 336,09 Eur.

2015 metais AB „Dolomitas“ įgyvendino pirmąjį projektą, remiamą Europos Sąjungos – „Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“, Nr.VP2-2.1-ŪM-06-K-02-035. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ programos priemonę „Invest LT-2“. Projektas buvo finansuojamas ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo ir projekto vykdytojo AB „Dolomitas“ lėšomis.
Įgyvendinus šį projektą pradėjo veikti nauja dolomito skaldos gamybos linija, kuri yra žymiai našesnė už iki šiol veikusias. Šioje linijoje pagaminta skalda tenkina aukščiausius kokybės standartus. Tokiu būdu bendrovė gali užtikrinti kelių statybos sektoriui kokybiško produkto tiekimą. Tikimąsi, kad kokybiškas produktas bus paklausus ne tik Lietuvoje, tačiau atras savo kelią ir į kaimyninę Latviją. Europos Sąjungos ir Valstybės parama šiam projektui reiškia ne tik gamybos modernizavimą, bet ir konkurencingumo stiprinimą, užimtumo didinimą ir ekonominio stabilumo užtikrinimą.