Vidinis kanalas

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie AB „Dolomitas“ (toliau- Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu Bendrovėje informaciją turi teisę pateikti: bet kuris asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Bendrovėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo kanalas - el. paštu pranesimas@dolomitas.lt Pranešėjas apie pažeidimą praneša laisvos formos el. laišku siunčiamu kanalu. Tokiame pranešime privalo būti nurodyta ši informacija: • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; • pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kontaktiniai duomenys ir, jeigu pranešėjas, sutinka – sutikimas netaikyti konfidencialumo; • jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. Bendrovės nustatyta tvarka teikiama ir nagrinėjama tik ta informacija, kurią pateikia save identifikavęs pranešėjas ir iš kurios galima spręsti, kad nurodytas pažeidimas kelia grėsmę ar pažeidžia viešąjį interesą. Laikoma, kad pažeidimas kelia grėsmę ar pažeidžia viešąjį interesą, kai informacija teikiama dėl: • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; • pavojaus aplinkai; • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; • neteisėtos veiklos finansavimo; • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; • neteisėtu būdu įgyto turto; • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; • kitų pažeidimų, kuriais pažeidžiamas viešasis interesas. Vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.