Privatumo politika ir asmens duomenys

AB „Dolomitas“ (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – „Duomenų subjektai“ arba „Jūs“), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno Duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus. AB „Dolomitas“, juridinio asmens kodas 167900844, veikianti adresu Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo r. sav., LT-83477, tel. +370 421 42683, el. p. biuras@dolomitas.lt yra Jūsų asmens duomenų valdytoja. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši Politika yra skirta pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, perka arba ketina pirkti Bendrovės prekes ir (ar) produktus arba lankosi Bendrovės interneto svetainėje https://www.dolomitas.lt/. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Bendrovė vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojai pagal sudarytas sutartis.
Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Bendrovės interneto svetainėje.
 1. KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS REMIANTIS IR KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME, KIEK LAIKO SAUGOME
Tam, kad galėtume  išnagrinėti per interneto svetainę pateiktą Jūsų užklausą ir pateikti Jums atsakymą, tvarkome Jūsų vardą, atstovaujamos įmonės pavadinimą, kontaktinius duomenis, užklausos ir atsakymo turinį, IP adresą, kitą su paklausimu susijusią informaciją. Jūsų asmens duomenis tvarkysime remdamiesi Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas), išreikštu pateikiant šiuos duomenis. Jūs neprivalote pateikti asmens duomenų, tačiau tokiu atveju negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą. Jūsų asmens duomenis saugosime 1 mėnesį nuo užklausos pateikimo dienos. Apie slapukų pagalba tvarkomus asmens duomenis informacija pateikiama šios Privatumo politikos 8 skyriuje „Slapukai“.
 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų.
 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
Iškilus poreikiui apsaugoti galimai pažeistas mūsų teises ar teisėtus interesus Jūsų asmens duomenis galime teikti advokatams, teisininkams, teismams. Jūsų asmens duomenis galime teikti įstatymų nustatytais atvejais teismams, kontroliuojančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigos, kurioms teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami mūsų interneto svetainės prieglobos, elektroninio pašto, programinės įrangos priežiūros, palaikymo, vystymo ir kitiems paslaugų teikėjams, veikiantiems Bendrovės vardu ir pagal mūsų nurodymus (duomenų tvarkytojams). Jūsų asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes, nepriklausančias Europos Sąjungai / Europos ekonominei erdvei.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:
Jūsų teisė Aprašymas
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis Jūs galite kreiptis į mus su prašymu: (a)            patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; (b)            pateikti Jums šių duomenų kopiją; (c)            suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais: (a)            kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba kitaip tvarkomi;(b)            kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu); (c)            kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis. (d)            kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt. Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai taikomas vienas iš šių atvejų: (a)            Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; (b)            Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; (c)            jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; (d)            Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis. Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.
Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą Jūs galite kreiptis į mus su prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Jūs galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai: (a)            Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba vykdant su Jumis sudarytą sutartį; ir (b)            Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Teisė nesutikti   Teisė atšaukti sutikimą Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nurodydamas (-a) su Jūsų konkrečiu atveju susijusias priežastis.   Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.  
Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) arba kreiptis su ieškiniu į teismą.
 
 1. KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
  Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, Bendrovei turite pateikti prašymą bei patvirtinti savo tapatybę. Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Asmens tapatybę galite patvirtinti pateikdamas (-a) prašymą iš elektroninio pašto adreso, nurodyto teikiant užklausą, arba šiais būdais:
 • pateikdamas (-a) prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas (-a) prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas (-a) prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę netaikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius. Jeigu Bendrovei kils abejonių dėl  Jūsų tapatybės arba jeigu  Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti. Kreipiantis į Bendrovę galite pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą pagal Bendrovės patvirtintą formą. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi įgyvendinant prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis. Jeigu Bendrovė nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos.
 1. SLAPUKAI
Savo interneto svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Slapukus naudojame, kad galėtume užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą bei atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan. Interneto svetainėje naudojami techniniai (būtinieji) slapukai, kurie  yra būtini tam, kad būtų galima teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis, bei lankomumo statistiką fiksuojantys slapukai:
Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas Galiojimo laikas
_ga - Google Analytics Statistinis Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti 2 metai
_gid Statistinis Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 24 valandos
_gat Statistinis Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 minutė
CONSENT Saugumo Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. 2 metai
qtrans_front_language Būtinasis Nustato pageidaujamą lankytojo kalbą. Leidžia svetainei nustatyti pageidaujamą kalbą lankytojui vėl įėjus. 1 metai
YSC Marketingo Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė. Sesijinis
VISITOR_INFO1_LIVE Marketingo Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. 179 dienos
  Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: Jums įėjus į Bendrovės interneto svetainę, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, lankomumo statistiką fiksuojantys slapukai nebus naudojami. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, ištrindami įrašytus slapukus. Interneto naršyklę galima konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip ištrinti įrašytus slapukus, pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
 1. PAKEITIMAI
Bendrovė šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai tikrinkite šią svetainės skiltį. Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu biuras@dolomitas.lt. Privatumo politika atnaujinta 2022-04-11.