Privatumo politika ir asmens duomenys

Privatumo politika ir asmens duomenys AB „Dolomitas“ (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – „Duomenų subjektai“ arba „Jūs“), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno Duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus.
 1. Bendrosios nuostatos
Ši privatumo politika (toliau – „Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, perka arba ketina pirkti Bendrovės prekes ir (ar) produktus arba lankosi Bendrovės interneto svetainėje https://www.dolomitas.lt/. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. Bendrovės tvarkomos pagrindinės asmens duomenų kategorijos (nebaigtinis sąrašas):
 • pagrindinė informacija, identifikuojanti Jus kaip klientą (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • duomenys, reikalingi leidimams įvažiavimui į karinį objektą gauti (vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie transporto priemonę;
 • duomenys apie sudarytas sutartis;
 • finansiniai duomenys (sąskaitos numeris ir pan.);
 • komunikacijos ir klientų aptarnavimo informacija (susirašinėjimo su Bendrove informacija ir pan.) (toliau visi kartu – asmens duomenys).
Bendrovė surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Pirmiausia, naudojame savo klientų asmens duomenis, siekdami įvykdyti prekių/produktų ir paslaugų užsakymus bei atlikti su tuo susijusius veiksmus, t. y.:
 • nustatant Jūsų tapatybę;
 • sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo tikslais;
 • leidimams įvažiavimui į karinį objektą gauti.
Taip pat mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (esant Jūsų atskiram sutikimui) ir kitais teisėtais tikslais. Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Bendrovės interneto svetainėje.
 1. Teisinis pagrindas
Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais. Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta sutartis su Bendrove (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais), taip pat kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai (pavyzdžiui, leidimams įvažiuoti į karinį objektą gauti) bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni). Sutikimas turi būti duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkretų(-čius) asmens duomenų tvarkymo tikslą(-us). Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektas ir (ar) numato teisės aktai;
 • asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojai pagal sudarytas sutartis.
Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 1. Asmens duomenų rinkimas
Bendrovė paprastai gauna asmens duomenis iš pačių klientų.
 1. Asmens duomenų teikimas
Bendrovė laikosi konfidencialumo pareigos klientų ir potencialių klientų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms. Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijas (nebaigtinį sąrašą):
 • informacinių technologijų kompanijos – kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • technikos ir sistemų aptarnavimą teikiančios įmonės;
 • buhalterines paslaugas Bendrovei teikiančios įmonės;
 • įmonės – kurios asmens duomenis tvarko, kad suteiktų Bendrovei dokumentų skenavimo, archyvinių dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo paslaugas;
 • teisines (įskaitant skolų išieškojimo) paslaugas Bendrovei teikiančios įmonės.
Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, įmonėms, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
 1. Asmens duomenų saugojimo terminai
Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Mūsų surinkti asmens duomenys sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo tikslais yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Paprastai asmens duomenys šiais tikslais tvarkomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pasibaigimo. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami. Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir Bendrovės santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.
 1. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas
Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 1. Duomenų subjektų teisės
Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:
Jūsų teisė Aprašymas
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis Jūs galite kreiptis į mus su prašymu: (a)          patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; (b)          pateikti Jums šių duomenų kopiją; (c)          suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais: (a)          kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba kitaip tvarkomi; (b)          kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu); (c)           kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis. (d)          kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt. Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai taikomas vienas iš šių atvejų: (a)          Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; (b)          Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; (c)           jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; (d)          Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis. Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.
Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą Jūs galite kreiptis į mus su prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Jūs galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai: (a)          Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba vykdant su Jumis sudarytą sutartį; ir (b)          Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Teisė nesutikti Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip Duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.
Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba kreiptis su ieškiniu į teismą.
 1. Tiesioginė rinkodara
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu biuras@dolomitas.lt arba telefonu 8 421 42683. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.
 1. Slapukai
Savo interneto svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Slapukus naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką.

Lankomumo statistiką fiksuojantys slapukai:

Slapukas Galiojimo terminas
_ga 2 (dveji) metai
_gid 24 (dvidešimt keturios) valandos
_gat 1 (viena) minutė
Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: Jums įėjus į Bendrovės interneto svetainę, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus naudojami. Jūs taip pat galėsite išjungti slapukus, naudodami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, Jūs galite negalėti visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.
 1. Pakeitimai
Bendrovė šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai tikrinkite šią svetainės skiltį. Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu biuras@dolomitas.lt.