Žaliasis puslapis

Mūsų požiūris į aplinką

AB „Dolomitas“ savo veikla siekia prisidėti prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo. Griežtėjant Europos Sąjungos direktyvoms ir nacionaliniam reikalavimams aplinkosaugos srityje, kai gamintojas skatinamas siekti tvarumo ir vis labiau įpareigojamas rūpintis susidarančių atliekų kiekiais, siekiama efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti gamybos poveikį gamtai ir aplinkai, diegti modernias, efektyvias ir draugiškas aplinkai technologijas.

AB „Dolomitas“ nuolat vykdo stebėseną ir vertina savo veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai. Kontrolė – tai pagrindiniai veiklos principai, kuriuos taikome siekdami aplinkosauginių tikslų.

 

Vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringas pagal suderintą ir patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūros monitoringo programą.

2020 m. ūkio subjektų monitoringo ataskaita.

2021 m. ūkio subjektų monitoringo ataskaita.

2021 m. I ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2021 m. II ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2021 m. III ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2021 m. IV ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2021 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

2022 m. I ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2022 m. II ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2022 m. III ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2022 m. IV ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2022 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

2022 m. metinė monitoringo ataskaita.

2023 m. I ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2023 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

2023 m. II ketv. ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2023 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

2023 m. III ketv. ūkio subjektų taršos šaltinio išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2023 m. IV ketv. ūkio subjektų taršos šaltinio išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2023 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

2023 m. metinė monitoringo ataskaita

2024 m. I ketv. ūkio subjektų taršos šaltinio išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys.

2024 m. paimtas ir išleidžiamas vanduo.

Vykdant veiklą, naudojamos pažangios priemonės, padedančios mažinti poveikį aplinkai, skatinamas racionalus išteklių valdymas ir naudojimas, mažinamos sąnaudos, o planuojant plėtrą, atsižvelgiama į galimo poveikio aplinkai aspektus. Bendrovė skiria ypatingą dėmesį įrenginių modernizavimui, nuolat tobulina technologijas, siekdama mažinti poveikį aplinkai ir žmogui.

 

AB „Dolomitas“ siekia sudaryti švarią, ekologišką darbo aplinką kiekvienam darbuotojui, didinti suvokimą, kad mes galime ir norime prisidėti prie ekologijos, mus supančios aplinkos tausojimo.

Žalioji energija

AB „Dolomitas“ skiria didelį dėmesį energijos efektyvumo didinimui ir siekia užtikrinti, kad didesnė naudojamos elektros energijos dalis būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). 2009 m. pastatytos vėjo jėgainės vidutiniškai per mėnesį pagaminama virš milijono dviejų šimtų tūkstančių kilovatvalandžių žaliosios elektros energijos. Tai sudaro beveik ketvirtadalį Pakruojo rajone sunaudotos elektros energijos kiekio.

Turime sertifikatą, kuriuo pažymima, jog nuo 2018 m sausio 1 d. AB „Dolomitas“ naudoja elektros energiją pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, yra socialiai atsakinga įmonė, kuriai rūpi aplinka bei jos išsaugojimas.

Kraštovaizdžio apsauga

AB „Dolomitas“ ir Kauno technologijos universiteto Kraštotvarkos centras dar 2011 m. parengė spe-cialujį planą – „Dolomito kasybos telkinio Petrašiūnuose (Pakruojo rajone) teritorijos specialusis kraštovaizdžio tvarkymo planas rekreaciniam panaudojimui“.

Šis planas tam tikra dalimi buvo integruotas į Naudojimo planą, pagal kurį naudojamos žemės gelmės. Tokiu būdu, vykdant dolomito kasybą, tikslingai yra formuojami būsimojo vandens telkinio kontūrai ir reljefo formos. Šie komponentai sudarys kraštovaizdžio plano rekreacinio komplekso pagrindą.