PaslaugosLaboratorija

Įkurta – 1965 metais. 2011 metais Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos sprendimu, AB „Dolomito“ laboratorija atitiko LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus ir akredituota atlikti mineralinių medžiagų (užpildų) kokybės bandymus, bei mėginių ėmimą ir gavo akreditavimo pažymėjimą Nr. LA 01.117 standarto LST EN/IEC 17025:2005 atitikčiai. Pakartotinai perakredituota 2016 m. rudeni, penkerių metų periodui.   http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos-91.

Laboratorija 2013 metais buvo organizatorius tarp laboratorinių palyginamųjų bandymų (PT) „Mineralinės medžiagos (užpildai) -2013“  pagal LST EN 1097-6+AC:2003, LST EN 1097-6+AC:2003/A1:2005, sk. 8; LST EN 933-4:2008; LST EN 1097-2:2010, sk.  5, sk. 6. Įgaliojimai vykdyti PT programą buvo suteikti Nacionalinio akreditacijos biuro, prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, direktoriaus įsakymu 2013-03-04 Nr. V-7.

2019 m. balandžio mėn. 16/17 dienomis bendrovės laboratorija akredituota Nacionalinio Akreditacijos Biuro ekspertų grupės, pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005) reikalavimus dviem naujais bandymų metodais: Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas LST EN 1097-4:2008 ir Mikroužpildo dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas LST EN 1097-7:2008. Minėtiems bandymų metodams Bendrovės laboratorija gavo akreditacijos ženklą bei gali atlikti bandymus išoriniams užsakovams.
AB Dolomitas laboratorijos akreditavimo sritis, patvirtinta Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2019-05-17 įsakymu Nr. AK-109: http://db.nab.lt/ais/accreditation/60b44e90-87d2-40c4-b547-7da3cec7fba3